Przetwarzanie danych osobowychW nawiązaniu do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy:

1. Administratorem / Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest Nutzen Magdalena Ignasiak z siedzibą w Częstochowie, 42-216, ul. Botaniczna 27 lok. 69.
2. Przetwarzamy następujące dane: dane firmowe (nazwa firmy, adres siedziby, NIP, miejsca prowadzenia działalności gospodarczej i inne dane kontaktowe, w tym adres kontaktu elektronicznego e-mail oraz numer telefonu; imiona i nazwiska właścicieli, informacje o umowach zawartych przez podmiot, oraz inne niezbędne informacje udostępnione przez podmiot dla potrzeb realizacji zamówienia. Nie przetwarzamy danych wrażliwych ani danych osób małoletnich.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu utrzymywania kontaktu, prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem obowiązków wynikających z zamówień realizowanych dla podmiotu zamawiającego przez Nutzen Magdalena Ignasiak, w celu kierowania ofert marketingowych, nawiązania współpracy handlowej, oraz zabezpieczenia prawnych interesów stron umowy.
4. Podstawą przetwarzania są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Nutzen Magdalena Ignasiak z siedzibą w Częstochowie.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. do 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji zlecenia.
6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz – w zakresie w jakim przetwarzanie danych objęte jest dobrowolną zgodą – prawo do cofnięcia zgody.
7. W przypadku naruszenia przepisów ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Nie podejmujemy decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym profilowaniu danych osobowych.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
10. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Botaniczna 27 lok. 69, 42-216 Częstochowa lub na adres poczty elektronicznej: biuro@gastroexpert.com.pl

W razie wątpliwości...

Czekamy na Twój kontakt!
e-mail: biuro@gastroexpert.com.pl
tel: +48 663 072 715